Bc. Miloslav Vít

Měření radonu

 Vypracujeme pro Vás měření radonu.

Provádíme měření:

  • radonového indexu pozemku
  • měření plynopropustnosti

Pokud jde o měření radonu, zpracujeme ho pro Vás i když si u nás nezadáte projetovou dokumentaci.

 

Měření radonového indexu  ke stavebnímu povolení

 Postup měření radonu na pozemku.

Rradon je na pozemku odebírán z hloubky cca 0,8m, kde se již neprojevuje vliv atmosféry a připovrchových nehomogenit půdního profilu.

Odběr půdního vzduchu sel provádí za pomocí dutých odběrových tyčí a vloženým ztraceným hrotem. Odběr z tyčí se provádí pomocí velkoobjemových stříkaček Janette o objemu 150 ml.

Odebrané vzorky půdního vzduchu jsou ze stříkaček Janette převedeny do měřicího přístroje, kde dojde po 15 minutové přestávce ke stanovení  hodnoty objemové aktivity radonu z jednotlivých odběrových tyčí. Získané hodnoty slouží jako vstupní údaje pro vypracování protokolu o stanovení radonového indexu pozemku.

měřící pomůcky

 

Cena závisí na velikosti pozemku a objemu měření. Pro zjištění ceny nás prosím kontaktujte.

 

Proč radon měřit?

- Protokol o stanovení radonového indexu pozemku je stavebním úřadem vyžadován jako
příloha k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

- Protokol o stanovení radonového indexu pozemku slouží jako podklad pro návrh odpovídajícího protiradonového opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu.

Radonový index pozemku se vyhodnocuje celkem pro tři kategorie:

-         radonový index pozemku nízký, je-li radonový potenciál pozemku < 10

-         radonový index pozemku střední, je-li radonový potenciál pozemku>10  <35

-         radonový index pozemku vysoký, je-li radonový potenciál pozemku > 35

 

Ochrana stavby při výskytu nízkého radonového indexu stavby

Při tomto hodnocení pozemku se nevyžadují žádné protiradonové opatření při navrhování staveb. Za dostačující ochranu se považuje provedení všech konstrukcí ve styku se zeminou v 2. kategorii těsnosti dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. V praxi to znamená, že postačuje pouze provedení běžné hydroizolace, podle hydroizolačních poměrů.

Ochrana stavby při výskytu středního radonového indexu stavby

Jako dostatečná ochrana se v tomto případě považuje provedení všech konstrukcí v 1. kategorii těsnosti dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. V tomto případě je již nutné provést minimálně jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace, která může plnit i funkci hydroizolace a plynotěsně provedené spoje a prostupy. Protiradonová izolace je kvalitní hydroizolace, která se vyznačuje dlouhou životností a má doloženy součinitel difuse radonu pro provedení návrhu tloušťky hydroizolace.

Ochrana stavby při výskytu vysokého radonového indexu stavby

Doporučeným řešením v tomto případě je provedení všech konstrukcí v 1. kategorii těsnosti dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Protiradonová izolace musí splňovat všechny požadavky jako v opatření pro střední radonový index pozemku a je navíc doplněna o odvětrávací drenážní systém pod objektem  nebo o odvětrávanou vzduchovou mezeru pod izolací.

Drenážní systém snižuje koncentraci radonu pod základovou deskou nebo vytváří podtlak v podloží vůči interiéru. Pro provedení drenážního systému se nejčastěji využívají plastová drenážní perforovaná potrubí o průměru 50-100 mm, které se ukládají do štěrkového násypu mezi základové pasy. Vzdálenost potrubí se ukládá tak, aby byl dodržen normový požadavek na vzdálenost mezi perforovaným potrubími, který požaduje, aby vzdálenost potrubí mezi sebou nebyla větší než 4m a zároveň nebyla menší než 2m. Vodorovné perforované potrubí lze doplnit o svislé potrubí o průměru 100-150 mm, které je vyvedeno až nad střechu objektu. Podle toho jestli svislé potrubí je doplněné o ventilátor rozlišujeme odvětrávací systémy pasivní nebo aktivní.

Úkolem odvětrávané vzduchové mezery je snížit koncentraci radonu pod protiradonovou izolací nebo pod ní vytvořit podtlak vzhledem k tlaku vzduchu v interiéru. Vzduchová mezera se vytvoří požitím plastové profilované (nopované) fólie. Tato folie ale nesmí být použita jako protiradonová izolace, ale pouze jako izolace (konstrukce) pro vytvoření odvětrávací mezery. Je tedy nutné tento systém doplnit ještě o vhodnou protiradonovou izolaci.